Kancelaria Adwokacka oferuje pełen zakres usług prawniczych w zakresie:

 1. prawa cywilnego:
  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie ich projektów;
  • czynności związane z obrotem nieruchomościami;
  • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika;
  • doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych;
  • doradztwo w zakresie prawa autorskiego i prawa prasowego;
  • czynności związane z rejestracją i ochroną znaków towarowych;
  • czynności w ramach postępowania wieczystoksięgowego;
  • doradztwo kredytowe;
  • czynności z zakresu prawa spadkowego;
  • doradztwo w zakresie praw wynikających z weksli i czeków;
  • związane z powyższym zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami właściwymi w sprawie.
 2. prawo ubezpieczeniowe:
  • kompleksowa obsługa podmiotów świadczących usługi w ramach działalności ubezpieczeniowej;
  • reprezentacją osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w sporach z zakładami i towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawach szkód majątkowych i osobowych;
  • dochodzenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczeniowych.
 3. prawo gospodarcze:
  • czynności w zakresie tworzenia, przekształcania, łączenia oraz likwidacji spółek prawa handlowego i prawa cywilnego;
  • czynności związane z rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych;
  • sporządzanie i konsultacja projektów umów gospodarczych;
  • rokowania i negocjacje związane z zawieraniem umów i zmianą ich warunków;
  • mediacje w zakresie przedsądowego rozwiązywania sporów;
  • windykacja należności;
  • zaskarżanie uchwał wspólników i innych aktów;
  • zastępstwo w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym.
 4. prawo administracyjne:
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • opracowywanie protestów i innych pism w sprawach z zakresu zamówień publicznych;
  • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji wydawanych przez organy administracji publicznej, m.in. w zakresie prawa budowlanego, energetycznego, celnego.
 5. prawo pracy:
  • udzielanie porad, opinii prawnych oraz konsultacji;
  • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy;
  • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych;
  • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy;
  • sporządzanie ugód i porozumień w zakresie stosunków pracowniczych.
 6. prawo układowe i upadłościowe:
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowania układowego i upadłościowego;
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • przygotowywanie propozycji układowych.
 7. prawo karne:
  • obrona w postępowaniu przygotowawczym,
  • obrona w trakcie postępowania przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach karnych;
  • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego;
  • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia;
  • ochrona interesów wierzycieli w toku postępowania karnego;
  • sporządzenie opinii prawnych dla podmiotów gospodarczych w zakresie prawa karnego;
  • związane z powyższym zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami właściwymi w sprawie.